Общи Условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Yettel


Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на услуги през Бизнес портала на Yettel (наричани по-долу за краткост „Условия“), тъй като те съдържат важна информация за Вашите права и задължения като потребител на Бизнес портала на Yettel.

Последна актуализация: 20.04.2021

Благодарим Ви, че използвате Бизнес портала на Yettel!

1. Общи положения

Настоящите условия уреждат отношенията между „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Оператора“ или „Yettel“) и Потребителите в качеството им на страна по Рамков договор и/или съответни договори за мобилни услуги и/или договори за фиксирани услуги с Оператора (наричани по-долу за краткост общо „Договори“) във връзка с ползването на услуги чрез Бизнес портала на Yettel, находящ се на интернет адрес https://business.yettel.bg/bsc (наричан за краткост по-долу „Бизнес портал“ или „Портал“).

Бизнес порталът е интернет приложение, достъпно през интернет браузър предоставящо онлайн услуги и справки, предназначени за бизнес клиенти на Оператора, в това число управление на услуги, заявяване на услуги и продукти, възможности за организация на телефонните номера, ползвани от Потребителя чрез въвеждане на допълнителни данни за служителите и др. За ползване на услугите в портала е необходима регистрация по начин, указан от Оператора.

Бизнес порталът е един от Дигиталните канали (услуги) на Оператора, като под Дигитални канали (услуги) следва да се разбира уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, предоставяна от Yettel, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация. Други Дигитални канали (услуги) на Yettel са мобилното приложение My Yettel и уеб портала MyYettel, както и електронният магазин Купи онлайн.

Осъществявайки достъп до Бизнес портала, Потребителите приемат и се съгласяват с настоящите Условия за ползване на Бизнес портала, както и с Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Оператора. В противен случай, Потребителите нямат право да използват услуги в Портала.

Разрешава се ползването на Портала единствено за целите на заявяване и използване на съответните Услуги, които Операторът предоставя през Бизнес Портала. За някои услуги в портала се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване. Преди да започне използването на някоя услуга Потребителят следва да се информира дали Операторът е въвел специфични правила за нейното използване, като с използването на съответната услуга, се счита, че Потребителят е приел съответните специфични условия за ползването й. В случай, че Потребител използва Бизнес портала в нарушение на настоящите условия или приложимото законодателство, Потребителят се съгласява да обезщети Оператора, свързани с Оператора лица и трети страни от всякакви искове, разходи и разноски, които могат да възникнат от неправилно ползване на Бизнес портала.

2. Регистрация и достъп

2.1. Създаване на потребителски профил за Дигиталните канали на Оператора

Достъпът до Портала се осъществява посредством решението за автентикация на Yettel след създаване на потребителски профил за достъп до Дигиталните канали на Оператора, наричан по-долу „Yettel профил“. Yettel профил се създава чрез въвеждане на Email адрес и номер от мрежата на Оператора. С оглед удостоверяване, че въведените Email адрес и номер действително са ползваните от регистриращият се Потребител, Yettel изпраща Email с линк за потвърждение на посочения Email адрес и 4-цифрен верификационен код чрез SMS до въведения номер. Потребителят следва да натисне линка от Email-a, което инициира изпращане на 4-цифрения верификационен код до мобилния номер на Потребителя, след което той следва да въведе кода, да създаде постоянна парола за достъп и да влезе в Портала. Достъпът до всички Дигитални канали на Оператора, в това число и до Бизнес портала се осъществява посредством посочения номер и паролата, създадена на Потребителя или посочения Email адрес и същата парола. При и по повод ползване на решението за автентикация на Yettel, ползването на Портала и услуги в него, Yettel ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност на решението за автентикация на „Йеттел България“ ЕАД.

Потребителят може да създаде Yettel профил като следва стъпките на адрес: https://business.yettel.bg/bsc/home, както и следвайки стъпките след натискане на бутона Вход на всеки един от Дигиталните канали на Оператора.

2.2. Осъществяване на достъп до Портала

За да получи достъп до услугите в Бизнес портала, номерът, който Потребителят посочва при създаване на Yettel профил, към момента на вход в Портала следва да отговаря следното условие, а именно да е посочен в документ подписан от Законния представител на Потребителя – юридическо лице/ бизнес клиент на Оператора като Основен номер или номер на Администратор.

За целите на настоящите Общи условия и при ползване на Бизнес портала от Потребителя, Основен номер е номер, който може да извършва всички сделки от разстояние за всички номера на Потребителя, както да посочва и да премахва Номер на администратор и оторизиран номер през каналите за управление на услугите. С всяко посочване на нов Основен номер се замества автоматично стария, ако има такъв. При прекратяване на договора за мобилни услуги за Основен номер, определените роли за всички останали номера на Потребителя се премахват.

2.3. Прекратяване на достъп

2.3.1. Достъпът до Бизнес портала се преустановява автоматично при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) при премахване на ролята „Основен номер“ или „Номер на администратор“ за номера от Yettel профила, с който се осъществява достъпа до Портала. В този случай Потребителят ще може да влезе в портала, но няма да има достъп до никакви услуги.

б) при заличаване на Yettel профила, с който се осъществява достъпа до Портала и другите Дигитални канали на оператора, независимо от причините за това. Заличаването на Yettel профила води до прекратяване на достъпа до всички Дигитални канали на Оператора, в това число и Бизнес портала, което води до изтриване на данните генерирани в следствие на използването на услугите в тези Дигитални канали.

Заличаване на Yettel профил се осъществява при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(а) при изрично искане от Потребителя;

(б) при изтриване от самия Потребител;

(в) при прекратяване на Договора между Оператора и Потребителя по отношение на номера от Yettel профила, който се използва за достъп до Бизнес портала или друг Дигитален канал, независимо от причината за това;

2.3.2. Независимо от и в допълнение на случаите, посочени в т. 2.3.1., Операторът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Бизнес портала ако Потребителя използва услугите, предоставяни през Бизнес портала за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги (освен ако това не е урегулирано в писмен договор с Оператора) или ако Потребителят с действията си накърнява доброто име на Оператора, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.

3. Използване на услугите в портала

3.1. Потребителят има право да използва услуги, съобразно предоставяните от Оператора чрез Бизнес портала по отношение на всички ползвани от него номера за които има сключен Договор с Оператора.

3.2. Потребителят декларира и се съгласява, че носи пълна отговорност за действията, извършени в Бизнес портала чрез Потребителския профил, както и чрез подчинените потребителски профили, в това число ако в резултат на тези действия е претърпял каквито и да било допълнително разходи и разноски, които е длъжен да заплати.

3.3. С подаването на онлайн заявления за конфигурация на услуги през Бизнес портала могат да възникнат допълнителни разходи и съответно услугите да са предмет на допълнителни условия, като всички разходи/такси и условия ще бъдат посочени в съответното онлайн заявление, с което ще осъществява конфигурирането на избраните услуги или ще се съдържа в Договорите с Потребителя.

3.4. В случай че Договорите не позволяват или ограничават извършването на определено действие/услуга, напр. смяна на абонаментен план ползван от Потребителя, то е възможно съответната опция да е неактивна в Бизнес портала или дори да е активна, Операторът да не удовлетвори подаденото от Потребителя онлайн заявление за конфигурация на услуга.

3.5. Ползването на евентуално платени услуги чрез Бизнес портала се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на Yettel или трети лица-партньори на Оператора като обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.

3.6. Всички разходи и такси за абонирането и/или ползването на услугите в Портала ще се включват във фактурата за електронни съобщителни услуги, издавана от Оператора съгласно условията на Договорите. Такива такси се дължат от потребителя в сроковете за заплащане на фактурата, в която сa включени.

3.7. Yettel има право да добавя и спира услуги в Бизнес портала, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

3.8. В случаите на смяна на SIM карта, смяна на номер и др. не носи отговорност при загуба на данни, съхранени в SIM картата, съответно към номера, в това число съхранени SMS съобщения, контакти в телефонния указател, електронни фактури и други.

3.9. Операторът не е длъжен да изпраща потвърждение за получаване на онлайн заявление за конфигуриране на услуги. Заявените от Потребителя чрез Бизнес портала промени и/или услуги се обработват от страна на Оператора в сроковете, описани в съответните Договори с Потребителя. Ако не са посочени в тях – заявените промени влизат в сила от получаването на потвърждаващо електронно съобщение на посочен имейл адрес в Потребителския профил на Потребителя в Бизнес портала. Операторът не носи отговорност за недоставени електронни съобщения в електронната поща на Потребителя. В допълнение, Потребителят може да прави по всяко време справки и проверки чрез Бизнес портала за статуса на подадено от него онлайн заявление за конфигуриране на услуги.

3.10. Информацията за текущата сметка на Потребителя, получена при проверка през Бизнес портала на текуща сметка, потребление на пакет минути, потребление на данни (MB), кредитен лимит и др., имат единствено информационна стойност. Те не могат да бъдат използвани за данъчни или други цели. В допълнение, тази информация може да не включва разговори и потребление, осъществени в роуминг и Операторът не разполага към този момент с необходимата информация, или за изчисляването на които/което е необходимо допълнително технологично време за и са/е в процес на обработка.

4. Отказ от отговорност

4.1. Операторът не носи отговорност за не-подадени/ неполучени съобщения, текстовото съдържание на информацията/ съобщенията, включително не носи отговорност за точността, верността и актуалността на информацията/ съобщенията в изпращаните от Потребителя уведомителни съобщения, получавани от мобилните номера на Потребителя, чрез предоставения достъп до Бизнес портала.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пази паролата си и да не я предоставя и/или допуска предоставянето й на трети лица.

4.3. Операторът не носи отговорност, ако по вина на потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.

4.4. Операторът не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Бизнес портала от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

4.5. Операторът не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на дейността, причинени от употребата или невъзможността за употреба на услуга от Бизнес портала, дори ако Операторът е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

4.6. Операторът не носи отговорност за на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

4.7. Операторът не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу Потребител, свързани с ползването на услуги.

4.8. Yettel не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.

4.9. Yettel не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.

4.10. Yettel не носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

4.11. В случаите на смяна на SIM-карта и смяна на номер Потребителят е длъжен своевременно да унищожи цялата конфиденциална информация от своя потребителски профил.

4.12. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.

4.13. Забранено е разпространението и изпращането на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.

5. Други условия

5.1. В случай че във връзка с достъпа и конфигурацията на услуги в Бизнес портала, Потребителят въведе и/или обработва лични данни на физически лица, същият е длъжен да спазва и осигури това обработване да се осъществява в пълно съответствие с приложимото национални и европейско законодателство, регулиращо обработването на лични данни, в това число - Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Операторът не носи отговорност за незаконосъобразно обработване на лични данни от страна на Потребителя, в това число публикуването им в Бизнес портала.

5.2. Операторът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена, номера и пароли или друга предоставена от потребителите персонална информация без тяхното предварително съгласие, освен ако такава информация следва да се разкрие съгласно приложимото законодателство или по искане на компетентен орган.

5.3. Операторът има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия, приложимото законодателство или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи. Със създаването на Потребителски профил и вход в Бизнес портала, Потребителят изрично предоставя правото на Оператора да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до него рекламни материали и/или информационни съобщения, включително на посочения в профила на съответния потребител в Портала имейл адрес.

5.4. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

5.5. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуги по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугите.

5.6. предоставя достъп до услугите в Бизнес портала на потребители, чиито номера са активни за входящи и изходящи услуги. В случай че услуги, ползвани от потребителя са ограничени, независимо от причината за това, има правото да ограничи временно достъпа на потребителя до услугите в Бизнес портала.

5.7. За получаване на допълнителна информация относно Бизнес портала или в случай на въпроси или оплаквания, Потребителят може да изпрати своето запитване чрез формата за контакт, намираща се в секция „Запитване към отдел бизнес клиенти“ на www.yettel.bg, или да се свърже по телефона със сътрудник за обслужване на клиенти на Оператора, на номер 123 (цената на разговора зависи от абонаментния или предплатения план на Потребителя)

5.8. Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Бизнес портала. Потребителят се счита за уведомен за такива промени от момента на публикуването им в Бизнес портала. С продължаване на ползване на Бизнес портала и/или услуги в него, се счита, че Потребителят е запознат, приел е и се задължава да спазва променените Общи условия, публикувани в Бизнес портала.

5.9. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.